[TWITTER][30.6 – 01.07.2012] JaeJoong and Junsu twitter update

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

@mjjeje:  Don’t fight. Cherish the life that you have now…

@mjjeje: Đừng gây gỗ nữa! Hãy quan tâm đến cuộc sống mà bạn có bây giờ

@mjjeje:  I want to cry… There are so many people waiting for us.. for me.. like this but the things that I can do for you.. The time.. So sorry to you all.. How much more tears are needed to convey the efforts that I’m making and the sadness that I’m feeling now to everyone? Such a pity…

@mjjeje: Tôi muốn khóc … Có rất nhiều người chờ đợi chúng tôi .. vì tôi .. như  thế này, nhưng những điều mà tôi có thể làm cho bạn .. Thời gian .. Vì vậy, xin lỗi  tất cả các bạn .. Bao nhiêu nước mắt cần  để chuyển tải những nỗ lực mà tôi đang làm và nỗi buồn mà tôi đang cảm thấy bây giờ cho tất cả mọi người? Như một điều đáng tiếc vậy .

@mjjeje: This is not something that I can express in some few words. This is not something that I can convey in a few years or a few time. The time is flowing.. the emotions are changing but I’m such a selfish person to let us experience this repetitive feeling like thousand, ten thousand times…

@mjjeje: Đây không phải là một cái gì đó mà tôi có thể thể hiện trong một vài từ. Đây không phải là một cái gì đó mà tôi có thể truyền đạt trong một vài năm hoặc một chút thời gian. Thời gian trôi đi .. những cảm xúc thay đổi nhưng tôi cứ là một người ích kỷ để cho chúng tôi trải nghiệm cảm giác này lặp đi lặp lại như nghìn lượt người, 10.000 lần …

@mjjeje: The difference between the fear of a person who pretends to be strong and the confidence* of a person who looks weak…

@mjjeje: Sự khác biệt giữa sự sợ hãi của một người giả vờ để mạnh mẽ và  sự tự tin của một người trông yếu đuối …

@mjjeje: What is going to happen to our fates…

@mjjeje: Chuyện gì sẽ xảy đến với số phận của chúng tôi đây…

@mjjeje: Some free time in weeks ^^ Junsu’s house is cooling

@mjjeje: Vài tuần rảnh rỗi ^^ Nhà của Jun Su thật mát mẻ

@mjjeje: How will Young Hwi and Kyung Tak’s fates turn out in today’s Dr Jin…? Also, Junsu-ya, I ate the tofu kimchi in the mixed dish well!! ke

@mjjeje: Số phận của Young Hwi và Kyung Tak sẽ như thế nào trong tập hôm nay của Dr.Jin…? Nhưng mà, JunSu-ya, anh đã anh kim chi với đậu hủ trong một món trộn thật tuyệt !!ke

@mjjeje: With Tod

@mjjeje: Với Tod

@mjjeje: With Soccer God ~

@mjjeje: Với thần bóng đá~

@mjjeje: With Mozart too–!

@mjjeje: Với Mozart nữa~!

@mjjeje: With Junsu, Xiah, Tod and Mozart!

@mjjeje: Với Jun su, Xiah, Tod và Mozart!

Source: @mjjeje

Etrans: PrinceJJ

Vtrans: Luxy @ TVXQ5_VN

Share by: TVXQ5_VN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s